Síguenos en: Facebook Twitter Linkedin Youtube GPlus

El Punt Avui

Una consultoria ambiental amb projecció internacional

Amphos 21 Consulting (anteriorment Enviros-Spain) ofereix serveis de consultoria ambiental científico-tècnica des de l’any 1994. Compta amb dilatada experiència tant en temes de residus (industrials, tòxics i nuclears), com de sòls contaminats i aigües subterrànies, o més recentment en energia i desenvolupament sostenible. Pràcticament la meitat de l’activitat d’Amphos 21 es desenvolupa a nivell internacional. Compta amb un equip de professionals altament qualificats i estretament vinculats a la investigació, amb formació doctoral i post-doctoral. L’oferta de consultoria ambiental d’Amphos 21 és especialment innovadora en les diferents vessants de desenvolupament: proporciona, entre d’altres, serveis en la gestió integral de l’aigua, disseny de SIGs i elaboració de models numèrics per donar suport a la planificació i presa de decisions, tant en la gestió de l’aigua com en la contaminació d’aqüífers.

Un dels productes que defineixein bé aquest caràcter innovador són els estudis per a la utilització d’aigües subterrànies en climatització de grans superfícies mitjançant sistemes geotèrmics. Aquests permeten disminuir les grans quantitats d’energia que requereixen les instal·lacions de climatit­zació d’edificis i indústries reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Això evita també l’ús de torres de refrigeració.

Els sistemes geotèrmics es basen en la extracció d’aigua subterrània, en general mitjançant diverses captacions properes a la instal·lació, la qual s’empra per climatitzar i, posteriorment, es torna a reinjectar a l’aqüífer del que procedeix. La calor adquirida per l’aigua durant el procés es dissipa al subsòl. Amb aquest sistema es fa un ús no consumptiu de l’aigua i que tampoc n’altera la qualitat. Addicionalment, les empreses i edificis que ho implanten adquireixen un elevat valor ambiental. Les despeses d’estudi i instal·lació són ràpidament amortitzades.

Amphos 21 elabora models numèrics que permeten conèixer la dissipació de calor al subsòl i valorar la suficiència hidràulica del medi. Paral·lelament, és necessari verificar els possibles impactes sobre el medi i sobre usuaris tercers. Amphos 21 realitza aquests estudis específics assessorant als seus clients en el dimensionament i ubicació òptima de les captacions necessàries, així com sobre la quantitat d’aigua utilitzable de forma sostenible. També realitza el projecte constructiu de les instal·lacions, o el pla de seguiment i control.
Amphos 21

Pg. de García Faria, 49-51, 08019, Barcelona, Barcelona, Catalunya, España

www.amphos21.com

935 830 500

Contacta con Amphos 21